Tierp, detaljplan Siggbo

Status: Aktiv Frist: 13. augusti 2017 kl. 23:59

  • Förfarande: Offertkonkurans
  • Procedur: Förhandlat förfarande
  • Publiceringsdatum: 2017-07-03 kl. 15:28
  • CPV-koder:

Beskrivning

Tre förhistoriska boplatser i åkermark i Tierp

Tierps kommun planerar att bebygga ett område i västra utkanten av Tierp.

Vid en arkeologisk utredning 2016 påträffades tre förhistoriska boplatser i åkermark. De tre fornlämningarna omfattar tillsammans en yta på cirka 75 000 m2.

Två C14-analyser har gett en datering till bronsålder öster om Siggebobäck och en till yngre järnålder väster om bäcken inom Tierp 1521.

Länsstyrelsen inbjuder arkeologiska aktörer i Uppsala län att lämna anbud i form av undersökningsplan och kostnadsberäkning för förundersökningen.

Ytterligare information om fornlämningarna och förundersökningens förutsättningar finns i förfrågningsunderlaget. Utredningsrapporten finns som rapportmanus. I förfrågningsunderlaget finns även anvisningar för anbudets inlämnande.

Frågor

Eventuella frågor kring anbudet eller förundersökningen ska endast ställas per e-post till:

Tina.fors@lansstyrelsen.se" title="E-postadress Tina Fors">Tina.fors@lansstyrelsen.se och roger.edenmo@lansstyrelsen.se" title="E-postadress Roger Edenmo">roger.edenmo@lansstyrelsen.se och i ämnesraden ska det stå
"Fråga 431-7981-16". Förtydliganden och svar på eventuella frågor publiceras löpande längst ner på denna sida. Viss fördröjning kan förväntas under vecka 28, 29 och 30.

Anbud

Anbud ska ha inkommit senast den 13 augusti till:

Länsstyrelsen i Uppsala län

Registrator

751 86 Uppsala

Besöksadress: Bäverns gränd 17, Uppsala.

 

Bilagor

Det finns 2 bilagor til den hör tövlingen. Tillgång till bilagor kröver inloggning i Mercell.